Qüestionari

El mètode de recollida de la informació és l’entrevista individual mitjançant un qüestionari en línia.

Entre el 23 de febrer i el 8 de maig 2015 les 19 universitats participants al Via Universitària, van enviar l’enquesta als seus estudiants. El qüestionari es podia contestar en català, castellà, francès i anglès.

Àmbits temàtics
Respecte als continguts de l’enquesta, s’ha elaborat un qüestionari basat fonamentalment en el que es va utilitzar per a la Encuesta de Condiciones de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU), i s’ha revisat i complementat amb preguntes provinents d’altres enquestes de referència internacional com ara el projecte europeu Eurostudent; La National Survey of Student Engagement (NSSE), realitzat a les universitat d’Estats Units i Canadà; l’estudi Conditions de Vie realitzat per al Observatoire de la Vie Etudiante (OVE) del Ministeri d’Educació de França; o els diversos estudis realitzats per la Fundación BBVA, així com dels experts consultats.

L’elaboració del qüestionari es planteja en base a tres preguntes clau:

  1. Què volem conèixer de les trajectòries dels estudiants i pot contribuir a la millora de les polítiques universitàries?
  2. Tothom gaudeix de les mateixes oportunitats? Com podem millorar les condicions per a l’estudi en termes d’equitat?
  3. Com de diverses són aquestes trajectòries? Podem construir-ne una tipologia? Com és avui dia l’”ofici” de l’estudiant universitari?

El qüestionari està dividit en cinc grans blocs que abasten 11 grans àmbits d’estudi de les característiques dels estudiants i de les seves condicions de vida i d’estudi, així com del recorregut de la seva trajectòria universitària. El primer bloc recull preguntes relatives a la trajectòria educativa anterior a l’entrada a la universitat, el segon bloc se centra en les pràctiques d’estudi, el tercer pregunta sobre les condicions de la vida quotidiana i la participació cultural i social a la universitat, el quart bloc se centra en la valoració, les expectatives de futur i la mobilitat internacional dels estudiants. El cinquè i darrer bloc registra les característiques sociodemogràfiques dels entrevistats.

L’enquesta: 11 àmbits d’estudi

enquesta12ambits

 

Recursos