Què és Via Universitària

Via Universitària és un programa que té com a objectiu generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària. A través d’una enquesta a tots els estudiants, el programa busca crear una base sòlida de coneixement que aporte informació rellevant sobre la vida universitària al territori de la Xarxa Vives d’Universitats. Aquest coneixement ha de servir per orientar les propostes de millora en les polítiques universitàries, i servir de guia per fonamentar les decisions i orientacions de les polítiques, tant de les universitats pròpies com dels decisors públics.

El programa respon a la necessitat de contribuir a l’elaboració d’estudis sistemàtics, basats en dades i amb perspectiva comparada sobre les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d’estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior.

El programa va estar impulsat en una primera edició per la Fundació Jaume Bofill (FJB) en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats (XVU), amb la finalitat de fornir dades i elements d’anàlisi comuns per a les universitats de la XVU sobre les característiques dels estudiants i del seu recorregut universitari. Es tractava d’una iniciativa d’àmbit internacional que va abastar universitats de 3 estats de l’arc mediterrani: Andorra, Espanya i França.

La segona edició de l’enquesta està liderada exclusivament per la XVU i pretén assolir els següents objectius:

1. Crear una base sòlida de coneixement sobre la vida universitària dels estudiants d’aquesta regió transfronterera
L’enquesta constitueix una font de dades àmplia i rigorosa, que ha aportat informació rellevant sobre la vida universitària en el marc de la XVU. Per tal d’assolir aquest objectiu, l’estudi s’ha basat en el llegat de la primera edició del Via Universitària, de la Encuesta de Condiciones de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios – ECoViPEU (realitzada l’any 2011), així com dels principals referents europeus i internacionals d’investigació i anàlisi en aquest camp, en especial l’enquesta europea Eurostudent, la nordamericana National Survey of Student Engagement i la francesa Observatoire de la Vie Étudiante.

2. Fomentar l’anàlisi i el debat propositiu que permeta orientar propostes de millora en l’àmbit de la política universitària
Els resultats de l’enquesta han de servir com a eina de reflexió i debat sobre les polítiques universitàries. L’anàlisi de les dades contribueix, en primer lloc, a conèixer amb profunditat les característiques dels estudiants i les condicions amb què es produeix el seu pas per la universitat. En segon lloc, els resultats d’aquesta enquesta constitueixen una eina per fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària.

3. Bastir una aliança d’actors clau que sume esforços en els temes fonamentals de l’àmbit universitari.
Generar un pool d’actors clau en l’àmbit de la vida universitària (administració pública, òrgans i agències universitàries, associacions d’estudiants, institucions de recerca,…) als quals poder indagar sobre els que consideren els temes clau entorn l’àmbit universitari, proposar de participar en debats i grups de treball i a qui tenir informats del procés i avançament del projecte.