Pla de treball 2017-2019

El programa consta de quatre fases:

  1. La primera fase la constitueixen els treballs preparatius per a la realització i anàlisi de l’enquesta. En aquesta fase es defineix la participació de les universitats en el programa i s’endeguen els treballs tècnics per tal de dissenyar el qüestionari, preparar el treball de camp i el procés d’anàlisi dels resultats.
  1. La segona fase consisteix en la recollida de la informació mitjançant el treball de camp, amb una enquesta en línia als estudiants matriculats en les universitats de la Xarxa Vives participants en el programa.
  1. En la tercera fase es fa la lectura i anàlisi de la informació recollida, la difusió dels resultats i el debat propositiu.
  1. Durant la quarta fase del programa es fomenten noves explotacions de les dades i s’exploren les oportunitats futures del programa: reedició de l’enquesta, potencial d’un panel d’estudiants, aliança amb altres fonts de dades, etc.

 

Timing Via Universitària 2a edició