Pla de treball

El projecte consta de quatre fases:

  1. La primera fase la constitueixen els treballs preparatius per a la realització i anàlisi de l’enquesta. En aquesta fase s’ha de definir la participació de les universitats en el projecte i s’han d’endegar els treballs tècnics per tal de dissenyar el qüestionari, preparar el treball de camp i el procés d’anàlisi dels resultats.
  1. La segona fase consisteix en la recollida de la informació mitjançant el treball de camp, amb una enquesta en línia als estudiants matriculats en les 20 universitats de la XVU participants en el projecte.
  1. En la tercera fase es farà la lectura i anàlisi de la informació recollida, la difusió dels resultats i el debat propositiu.
  1. Durant la quarta fase del projecte es fomentaran noves explotacions de les dades i s’exploraran les oportunitats futures del projecte: reedició de l’enquesta, potencial d’un panel d’estudiants, aliança amb altres fonts de dades, etc.

Recursos