Metodologia

El mètode de recollida de la informació és l’entrevista individual mitjançant un qüestionari autoemplenat per Internet (CAWI) als estudiants matriculats de primer cicle (Grau/Bàtxelor, Doble grau) i segon cicle (Postgrau, Màster) de les universitats participants en el projecte. D’acord amb l’experiència adquirida en ECoViPEU s’opta per utilitzar el procediment d’enquestació en línia, ja que proporciona una major rapidesa en l’obtenció de les dades, un accés a una mostra molt més àmplia i un important estalvi de recursos econòmics en relació altres mètodes d’enquestació.

Àmbit poblacional
L’univers d’estudi el conformen de la totalitat d’estudiants matriculats en les universitats participants en el projecte. A efectes de representativitat estadística, la mostra resultant ha de ser, com a mínim, d’un 20% dels alumnes matriculats de primer cicle (Grau/Bàtxelor, Doble grau) i segon cicle (Postgrau, Màster) oferts per cada universitat.

Es deixarà a elecció de cada universitat si la consulta es trasllada a la totalitat dels seus estudiants –esperant obtenir una taxa de resposta espontània d’almenys el 20%- o si prefereixen seleccionar prèviament una mostra del 20% del seu alumnat. En cas d’optar per fer-ho arribar a una mostra, aquesta haurà d’acomplir una sèrie de requisits de representativitat que són: estar constituïda almenys per un vint per cent dels alumnes matriculats en  primer cicle (Grau/Bàtxelor, Doble grau) i segon cicle (Postgrau, Màster) oferts per la universitat i respectar el pes que cada curs té en el total de la titulació.

Treball de camp
Per a la realització d’aquesta enquesta en línia és necessari que les universitats participants informin als seus estudiants del projecte i posin a disposició de cada estudiant l’enllaç a l’enquesta per tal que aquests complimentin el qüestionari. Amb la fi de garantir la màxima participació en l’enquesta, es recomana a les universitat que facin arribar l’enllaç a la totalitat d’alumnes matriculats en primer cicle (Grau/Bàtxelor, Doble grau) i segon cicle (Postgrau, Màster), o a la mostra que hagin seleccionat prèviament (veieu especificacions a l’apartat sobre l’àmbit poblacional) i que els animin a participar a l’enquesta.

El treball de camp el desenvoluparà l’empresa ESAM Tecnología, una spin-off de la Universitat de València, que va realitzar la recollida de la informació a ECoViPEU, amb una sòlida experiència en enquestació on-line i amb total garantia sobre la privacitat de les dades que es recolliran.