El Projecte

Etapes

“Via universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris” té per objecte realitzar una enquesta a estudiants universitaris per tal de generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària.


Qui són els universitaris i quines són les seves condicions de vida? Com de diverses són les seves trajectòries? El pas per la Universitat es produeix en condicions d’equitat?
Breu presentació del Via Universitària per part de la seva directora, Elena Sintes Pascual.

El projecte és impulsat i finançat per la Fundació Jaume Bofill (FJB) en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) i pretén fornir dades i elements d’anàlisi comuns per a les universitats de la XVU sobre les característiques dels estudiants i del seu recorregut universitari. Es tracta d’un projecte d’àmbit internacional que abasta universitats de 3 estats de l’arc mediterrani: Andorra, Espanya i França.


Quines són les principals preguntes que ens hauria de contestar el Via Universitària?
Reflexions sobre les principals preguntes que ens hauria de contestar l’enquesta. Antonio Ariño, membre de l’equip assessor del Via Universitària.

En concret, es busca assolir quatre grans objectius:

  1. Crear una base sòlida de coneixement

L’enquesta ha de constituir una font de dades àmplia i rigorosa, que aporti informació rellevant sobre la vida universitària en el marc de la XVU. Per tal d’assolir aquest objectiu, l’estudi es basarà en el valuós llegat de la Encuesta de Condiciones de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU), realitzada l’any 2011, així com dels principals referents europeus i internacionals d’investigació i anàlisi en aquest camp, en especial l’enquesta europea Eurostudent, la nordamericana National Survey of Student Engagement i la francesa Observatoire de la Vie Étudiante.

  1. Coneixement orientat a les propostes de millora

Els resultats de l’enquesta han de servir com a eina de reflexió i debat sobre les polítiques universitàries. L’anàlisi de les dades ha de contribuir, en primer lloc, a conèixer amb profunditat les característiques dels estudiants i les condicions amb què es produeix el seu pas per la universitat. En segon lloc, els resultats d’aquesta enquesta han de constituir una eina per fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària.

  1. Bastir una aliança que sumi esforços

Generar un pool d’actors clau en l’àmbit de la vida universitària (administració pública, òrgans i agències universitàries, associacions d’estudiants, institucions de recerca,…) als quals poder indagar sobre els que consideren els temes clau entorn l’àmbit universitari, proposar de participar en debats i grups de treball i a qui tenir informats del procés i avançament del projecte.

  1. Anàlisi i debat propositiu

L’aliança científica bastida amb aquest projecte en el marc de la XVU parteix d’una vocació propositiva. Els resultats de l’enquesta serviran de base per a la realització de jornades i debats orientats a formular propostes sobre les accions a desenvolupar des de la política universitària.

Recursos