Antecedents

En les darreres dècades la universitat ha estat l’escenari de profunds canvis socials. El creixement exponencial d’estudiants matriculats a les universitats s’ha acompanyat d’una extraordinària diversificació del perfil socioeconòmic i cultural dels universitaris, així com d’una gran variabilitat de règims de dedicació a l’estudi i de vinculació amb el compromís d’estudiar. Les trajectòries universitàries són avui més diverses i plurals, i requereixen d’una mirada aprofundida sobre les condicions amb què els estudiants arriben, viuen i surten de la universitat.

Tot i que la universitat s’ha obert a uns sectors cada vegada més amplis de població, persisteixen inequitats en l’accés, així com també són desiguals les condicions de vida i d’educabilitat durant l’etapa universitària. L’actual crisi econòmica ha posat de manifest algunes febleses del sistema universitari i la seva capacitat d’adaptació a les diferents realitats i necessitats dels seus estudiants.

Aquestes transformacions han acompanyat el procés de creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que en els darrers temps ha situat la qüestió de la participació estudiantil i l’equitat en un nucli molt rellevant de les polítiques de convergència.

En aquest mateix sentit, d’uns anys ençà s’ha posat de relleu la necessitat de generar coneixement fiable sobre els perfils dels estudiants i les seves característiques i condicions de vida, amb la fi d’orientar la presa de decisions sobre polítiques universitàries i assolir majors nivells d’equitat participativa. Amb aquest objectiu, alguns països han creat observatoris i instruments d’investigació de la vida estudiantil universitària, i a Europa la xarxa Eurostudent s’ha constituït com a referent en l’anàlisi sistemàtica de les condicions socioeconòmiques dels estudiants.

Seguint aquesta mateixa orientació, el present projecte respon a la necessitat de contribuir en l’elaboració d’estudis sistemàtics, basats en dades i amb perspectiva comparada sobre les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d’estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. Els resultats han de servir per generar coneixement útil per a les universitats en la definició de les seves estratègies i polítiques.

“Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris” pren com a punt de partida les bases metodològiques de la Encuesta de Condiciones de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU) realitzada l’any 2011 a 46.167 estudiants de tota Espanya (1). L’enquesta va ser finançada pel Ministeri d’Educació i dirigida des de la Universitat de València. L’objectiu principal d’ECoViPEU va ser establir les bases per al desenvolupament d’un Observatori de la Vida i Participació dels Estudiants Universitaris a Espanya, similar al que existeix en altres països, que permetés obtenir informació sistemàtica per informar les polítiques universitàries. La metodologia desenvolupada amb ECoViPEU constitueix la base principal sobre la qual es definiran els continguts, el qüestionari i la recollida, tractament i anàlisi de les dades del present projecte.

(1) 6 universitats* de la XVU implicades (*UV (grup promotor), UPV, UB, UAB, UIIB, ULL).

Recursos